Disclaimer

Vrijwaringsclausule

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. OssaTechnics BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. OssaTechnics BV biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website

OssaTechnics BV streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. OssaTechnics BV wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. OssaTechnics BV aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel OssaTechnics BV alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt OssaTechnics BV geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto's, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door OssaTechnics BV worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van OssaTechnics BV dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door OssaTechnics BV onderhouden en OssaTechnics BV heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. OssaTechnics BV geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij OssaTechnics BV dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van OssaTechnics BV.

Virussen

OssaTechnics BV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Contactgegevens

Telefoon +31 413 26 52 81
Fax +31 413 25 58 40
E-mail
KvK 88332799